Schouwen tuinen

Twee keer per jaar, in april en in oktober, worden de tuinen op De Wiers en op Het Klaphek geschouwd. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • Algeheel beeld van de tuin, gespit, geploegd, gefreesd of anderszins bewerkt (voor 1 april)
 • Sloot op diepte en talud schoon en kort, planten uit de sloot (voor 15 oktober)
 • Tuinafscheiding
 • Tuin onkruidvrij
 • Tuin afvalvrij, verwijderen van opslag van bouwmaterialen en/of materialen die volgens het reglement niet op de tuin thuis horen
 • Beschoeing in orde (indien van toepassing)
 • Broeibak (indien van toepassing)
 • Bankkist (indien van toepassing)
 • Schuurtje (indien van toepassing)
 • Broeikas (indien van toepassing)
 • Kleur schilderwerk (indien van toepassing)
 • Overig

Procedure

 • In het voor- en najaar wordt er door of namens het bestuur een schouw uitgevoerd
 • Het bestuur streeft ernaar om  hiervoor een schouwcommissie te installeren die namens het bestuur werkt.
 • De onderwerpen van de schouw zijn vastgelegd in het zgn. schouwformulier. Dit formulier is een afgeleide van de verschillende normen zoals die in de regelementen van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Indien er bij de schouw wordt geconstateerd dat een tuin niet voldoet aan de vastgestelde normen is de werkwijze als volgt:
  Het betreffende lid ontvangt een schrijven met daarin de constateringen, zoals die zijn gedaan met daarbij een termijn waarbinnen de constateringen dienen te zijn verholpen. Indien nodig vindt er een gesprek met het betreffende lid plaats.
  Indien de constateringen niet binnen de gestelde tijd zijn verholpen, zal er wederom contact worden gelegd met het betreffende lid. Er worden nieuwe afspraken gemaakt die schriftelijk worden bevestigd.
  Indien ook deze afspraken niet worden nagekomen, ontvangt het lid een brief waarin is aangegeven dat binnen een termijn van 2 weken de constateringen moeten zijn verholpen.
  Bij het werderom niet nakomen van de afspraken zal de procedure voor royement worden ingezet. (zie statuten)

Hieronder het invulformulier dat bij het schouwen wordt gebruikt: